RAMAZAN BEKTEŞ
 
                                         Yazı İşleri Müdürü
 
 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
        Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.

        Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.
 
        Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemler Bürosu Şefliklerince yürütmektedir.
 
     Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı; Yazı İşleri , Özel Kalem , İdare Kurulu  , Mahalli İdareler  ,  Dernekler ,  Tüketici Hakem Heyeti , İnsan Hakları , Açık Kapı  büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.
 
        Kaymakamlığımız İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrosunda, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve  4/B'li Sözleşmeli Büro Personeli olmak üzere 3 personel görev yapmakta olup Hizmetli , Şoför kadrosu boştur.
 
 
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 
 
ÖZEL KALEM BÜROSU:
 
1.Haberleşme, 
2.Protokol, ağırlama ve kabuller, 
3.Toplantı takipleri. 
   
YAZI İŞLERİ BÜROSU:(İşlemler Şefliği ve Evrak Şefliği)

1.Evrak havale ve dağıtımı, 
2.Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı, 
3.Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri. 
4.Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet), 
5.Vakıflarla İlişkiler, 
6.Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri. 
7.Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri. 
8.Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma. 
9.Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler. 
10.Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri, 
11.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri, 
12.Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri, 
13.Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu. 
14.Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi,
15.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri, 
16.Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri, 
17.Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler. 
18.İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler. 
19.Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlamalar, 
20.Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler. 
21.Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler. 
22.Sıkıyönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri 
23.Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
24.Apostil , imza ve tasdik işlemleri.       

 
DERNEKLER BÜROSU:
 
Dernekler ve Dernek lokallerinin iş ve  işlemleri. 
 
İNSAN HAKLARI KURULU:

İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri. 
   
İDARE KURULU BÜROSU:

1.İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.) 
2.Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler. 
3.Askerlik para cezaları. 
4.İmar iş ve işlemleri, 
5.Disiplin kurulu karar iş ve işlemleri. 
6.Atatürk aleyhine işlenen suçlar ile ilgili yazışmalar. 
7.Görevden uzaklaştırma işlemleri. 
8.Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar. 
9.Muhtaçlık ve bakım belgeleri. 
10.Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri. 
11.Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler. 
12.Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
   
MAHALLİ İDARELER BÜROSU:

1.Belediye ile ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
2.Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
3.Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
4.Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri. 
5.Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri. 
6.Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
 
 
                     
HİZMET STANDARDLARI TABLOSU