Birlik Başkanı Encümeninde başkanıdır.Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Başkanın görevlendirmesi durumunda Birlik Müdürü tarafından yürütülür.
 
 
ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ :
 
 Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
  2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
  3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  6. İki bin Yeni Türk lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
  7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
  8.  Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.